Regulamin sklepu internetowego Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna

Spis treści:

 1. Informacje ogólne i dane sklepu Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna
 2. Pojęcia
 3. Przedmiot oferty sklepu Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna
 4. Cena
 5. Sposoby składania zamówień
 6. Formy płatności
 7. Informacje związane z Dostawą
 8. Prawo do odstąpienia od umowy
 9. Wyłączenia związane z prawem do odstąpienia od umowy zakupu
 10. Procedura reklamacyjna
 11. Zmiana Regulaminu
 12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów

I Informacje ogólne i dane sklepu Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna:

Sklep internetowy działający pod adresem https://aber.sklep.pl prowadzony jest przez Edytę Armadę, prowadzącą działalność jako Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna ABER, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Dietla 7b, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6442410175, REGON: 277949070, adres poczty elektronicznej : biuro@aber.sklep.pl, nr telefonu: 573 046 060.

Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w sposób, umożliwiający utrwalanie i odtwarzanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz skrzynki pocztowej e-mail.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

II Pojęcia:

 1. Regulamin – Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług (świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
 2. Usługodawca – Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna, prowadzący działalność jako „Hurtownia Fryzjersko – Kosmetyczna ABER”, siedziba: Sosnowiec ul. Dietla 7b, NIP 6442410175, REGON: 277949070; adres poczty elektronicznej: biuro@aber.sklep.pl, prowadzący sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://aber.sklep.pl.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz/przedmiot lub grupa przedmiotów ruchomych będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą.
 5. Identyfikator – ciąg znaków służących do identyfikacji konsumenta.
 6. Hasło – ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.
 7. Rejestracja – wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej.
 8. Sklep internetowy – witryna internetowa o adresie https://aber.sklep.pl umożliwiająca użytkownikom składanie zamówień na oferowane przez nią produkty i usługi, a także – w przypadku zarejestrowanych klientów – modyfikowanie przekazanych informacji, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – bezpłatne wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 10. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych poprzez sieć komputerową, w tym Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz pełnej nazwy domenowej serwera poczty elektronicznej.
 11. Usługa Szkoleniowa – wykonanie przez Usługodawcę świadczenia usługi polegającej na trwałym połączeniu zakupionego przez Klienta Towaru w sposób zgodny z zalecaną technologią producenta Towaru.
 12. Dostawa Towaru – dostarczenie przez Usługodawcę wskazanymi środkami transportu wybranymi w drodze oferty przez Konsumenta Towaru do miejsca jego przeznaczenia.
 13. Dzień uruchomienie zamówienia – dzień potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu internetowego.
 14. Dzień przyjęcia zamówienia do realizacji – dzień złożenia przez Konsumenta zamówienia.

III Przedmiot oferty sklepu Aber hurtownia fryzjersko-kosmetyczna

 1. Przedmiotem oferty jest grupa produktów Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna i usług szkoleniowych technologii Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna, oraz prezentacji pomocy technicznych w zakresie prawidłowego zastosowania produktów, prezentacji nowości. Przedmiot oferty jest dostępny pod adresem: https://aber.sklep.pl
 2. Konsument posiadający pełne kwalifikacje w zakresie znajomości praktycznego zastosowania produktów marki Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna może nabyć produkty z pełnej oferty sklepu Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna. Charakterystyczną cechą dla posiadania kwalifikacji w zakresie zakupu produktów jest uzyskanie numeru ID na szkoleniu Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna. Bez ważnego numeru ID oferta sklepu Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna nie jest w pełni dostępna w zakresie zakupu produktów dla Konsumenta, a administrator sklepu może w drodze weryfikacji potwierdzić czy odpowiednie szkolenie i kwalifikacje Konsument posiada. Produkty niedostępne w sprzedaży regularnej zostały odpowiednio oznaczone w ofercie sklepu.
 3. Konsument może zamówić usługę szkoleniową w drodze wyboru oferty sklepu. Usługodawca poprzez Sklep internetowy może powiadomić o najbliższym miejscu zamieszkania Konsumenta współpracującym podmiocie (ośrodek szkoleniowy, instruktora niezależnego) do właściwego wykonania usługi szkoleniowej.

IV Cena

 1. Końcowa cena przedmiotu umowy uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podawana jest w złotych polskich i jest ceną brutto zawierającą podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie obejmują kosztów ich wysyłki czy transportu.
 3. Ceny Towaru zależne są od wahań kursu waluty Dolar Amerykański (USD).

V Sposoby składania zamówień

 1. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:
  1. złożenie zamówienia osobiście w siedzibie firmy w godzinach od 9:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku,
  2. dokonania zakupów z pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@aber.sklep.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres miejsca zamieszkania,
  3. adres miejsca dostawy, gdy jest on inny niż adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres poczty elektronicznej e-mail,
 3. Dla realizacji zamówienia niezbędne jest również:
  1. dokonanie wyboru dnia Dostawy Towaru,
  2. podanie ważnego numeru ID (w przypadku realizacji zamówienia produktów wyłączonych ze sprzedaży regularnej)
  3. udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania przesłane przez zespół administracyjny sklepu Professional Beauty Shop hurtownia fryzjersko-kosmetyczna w przypadku potrzeby identyfikacji poprawnych danych
 4. Po wypełnieniu danych koniecznych i niezbędnych dla realizacji zamówienia na adres poczty elektronicznej Konsumenta zostanie automatycznie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia otrzymania zamówienia wraz ze wskazaniem wszystkich istotnych elementów zamówienia podanych przez Kupującego (zestawienie zamówionych Towarów ze wskazaniem ich nazwy, dokładnego czasu kompletowania zamówienia, ceny Towaru, danych Klienta, miejsca i dnia Dostawy Towaru).
 5. W najbliższym dniu roboczym następującym po dniu złożenia przez Klienta zamówienia, pracownik Usługodawcy przekazuje zamówienie do pakowania i wysyłki.
 6. W przypadku braku możliwości wysyłki zamówionych produktów z uwagi na braki magazynowe, Usługodawca przedstawi aktualne możliwości wysyłkowe, oraz określi przybliżony termin realizacji wysyłki brakujących produktów.

VI Formy płatności

 1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności:
  1. przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Usługodawcy
  2. gotówką w dniu Dostawy i odbioru Towaru w siedzibie Usługodawcy
 2. W wypadku zamówień przekraczających łączną wartość w produktach i usługach brutto 1500zł Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części za złożone zamówienie.

VII Informacje związane z Dostawą

 1. Dostawy zamówionych Towarów dokonuje:
  – firma kurierska
  – Poczta Polska
 2. Termin dostawy Towarów jest ustalony zgodnie z postanowieniami działu III.
 3. Koszty związane z Dostawą Towaru ponosi Konsument.

VIII Prawo do odstąpienia od zakupów

 1. Konsument, który zawarł umowę z Usługodawcą przy pomocy środków komunikowania się na odległość (tj. internet, poczta elektroniczna) może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Konsument winien jest w mailu skierowanym do administratora sklepu powiadomić jednoznacznie, że rezygnuje z Zakupu. Jeśli administrator sklepu nie otrzyma takiej informacji, a Zamówienie zostanie przekazane do realizacji, Usługodawca obciąży kosztami wysyłki i zwrotu wysyłki Konsumenta na podstawie Noty Obciążeniowej.
 2. W przypadku otrzymania dostawy i stwierdzenia nieprawidłowości w postaci: należytego zabezpieczenia Towarów, uszkodzenia mechanicznego Towarów, ujawnienia wad ukrytych Towarów – należy niezwłocznie powiadomić Usługodawcę – mailowo: biuro@aber.sklep.pl oraz opisać wynikłe problemy. Po ustaleniu z administratorem zwrotu, wysyłki i zabezpieczenia Towaru należy określić sposób naprawienia szkody: zwrot zapłaconej gotówki lub wymiana towaru. Wszelkie reklamacje wynikłe z winy Usługodawcy są rozpatrywane na koszt Usługodawcy. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy wówczas zwrócić na wskazany przez Usługodawcę adres.
 3. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, niezwłocznie z chwilą powiadomienia o odstąpieniu od zakupu należy się ich zwrot w całości na wskazane konto Konsumenta.

IX Wyłączenia związane z prawem do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  1. stwierdzonego uszkodzenia towaru lub jego niewłaściwego zastosowania, niezgodnego z jego przeznaczeniem
  2. towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie i dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta.

X Procedura reklamacyjna

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie oferowane w sklepie internetowym Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony. W przypadku braku możliwości naprawy, sklep wymieni produkt na pełnowartościowy.
 4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają Konsumenta na znaczne niedogodności, może on żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy zakupu.
 5. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową zakupu powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz z opisem na czym ona polega oraz
  3. zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.
 6. Zawiadomienia o niezgodności towaru należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@aber.sklep.pl lub korespondencyjnie na wskazany adres Usługodawcy:
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.
 8. W przypadku niezgodności Towaru z umową, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.

XI Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany graficznej strony internetowej sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym https://aber.sklep.pl, mającej wpływ na procedurę zawarcia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także wysyłanie jego zmienionej treści na adres e-mail wskazany przez Konsumentów, dla których zostały zawarte umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.
 3. Zmiana Regulaminu nie może wpływać w sposób niekorzystny na treść Umów o świadczenie usługi zawartych przed jego zmianą.
 4. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Konsumenci mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

XII Rozstrzyganie ewentualnych sporów.

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.